Wat deed Vandaele als schepen (2009-2012)?

Wat deed Vandaele als schepen ? (2006-2012) 

Vandaele was sinds begin 2006 als schepen bevoegd voor Ruimtelijke Ordening, Cultuur, Bibliotheek, Onderwijs en Buitenschoolse opvang, Jeugd en Informatie. Aan zijn schepenmandaat kwam een einde na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012. In 2007 kwamen daar Jeugd en Informatie bij. Ziehier enkele aandachtspunten:

RUIMTELIJKE ORDENING

Betaalbare kavels

Om jongeren van de eigen gemeente de kans te bieden hier te blijven wonen en een betaalbaar huis te bouwen, wou het gemeentebestuur een sociale verkaveling realiseren langs de Grotestraat. Daartoe werd het BPA De Haan Centrum Oost voorbereid.

Maar: op 18 juli 2006 stuurde de secretaris-generaal van het Vlaamse departement bevoegd voor Ruimtelijke Ordening en Woonbeleid, een dienstorder naar zijn ambtenaren waarin hij stelt dat regels van ruimtelijke ordening los moeten staan van het voeren van een sociale politiek.

Op voorstel van schepen voor Ruimtelijke Ordening Wilfried Vandaele besliste het schepencollege van De Haan om aan de Raad van State te vragen de Vlaamse dienstorder te schorsen. Als provincieraadslid slaagde Vandaele erin ook de medewerking van de Deputatie te krijgen in het dossier. De gemeente en de provincie stapten samen naar de Raad van State.

De uitspraak van de Raad van State bracht geen echte uitweg voor het probleem. Het decreet Grond- en Pandenbeleid, dat in de herfst van 2008 werd goedgekeurd, bracht de oplossing en verplichtte het aanbieden van sociale kavels

Daarna legde Vandaele in tal van projecten de verplichting op dat een percentage van de woningen “sociaal” en/of “betaalbaar” moet zijn. In de zones tussen de Consciencelaan en de Groenestraat, aan de Ringlaan (Polderblomme en Camargue), de Vosseslag en de Manitobawijk zouden een 300-tal woningen bijkomen. De helft daarvan valt onder de noemer “sociaal en/of bescheiden/betaalbaar”.

Witte vissershuisjes
De toeristische sector vraagt dat er een gemengd logiesaanbod zou blijven (stacaravans, tenten, huisjes…) zodat De Haan een breed toeristisch aanbod behoudt, ook gericht op verschillende inkomensgroepen. Vanuit ruimtelijk oogpunt moet vermeden worden dat de polder achter de duinen “versteend” wordt door in wezen tijdelijke en weinig duurzame constructies (bv. caravans) systematisch te vervangen door permanente huisjes. Die worden trouwens niet alleen gebruikt voor toeristische verhuring, maar vele mensen zijn er ook gedomicilieerd (wat eigenlijk niet mag volgens het Vlaamse decreet). Op deze problematiek beten politici al bijna 20 jaar de tanden stuk. Na breed overleg met de toeristische sector, ruimtelijke planners en juristen, stelde Vandaele voor De Haan een gemeentelijke verordening op, die de witte huisjes strenger reglementeerde. De verordening belette niet dat er nog meer witte huisjes bij komen, maar halveerde het aantal.

Geïnspireerd door De Haan diende Westtoer in het kader van het Kust Actieplan een project in om Ruimtelijke Uitvoeringsplannen te maken voor de recreatiezones aan de kust. Voor De Haan werden er 5 dergelijke RUP’s gemaakt. De kosten daarvoor werden volledig gedragen door het Vlaamse gewest en de provincie.

BPA Grotestraat
Op voorstel van Vandaele keurde de gemeenteraad het plan goed om een BPA te maken voor de Grotestraat. Doel: hoogbouw vermijden en de bouw van eengezinswoningen aanmoedigen. Ook wordt de voorkeur gegeven aan permanente bewoning i.p.v. aan tweede verblijven.

Hotels aan zee redden
Op voorstel van schepen van Ruimtelijke Ordening Wilfried Vandaele stemde de gemeenteraad van De Haan er op 16 november 2006 in toe het Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) Concessie gedeeltelijk te herzien. Met de gedeeltelijke herziening wilde De Haan de resterende hotels vlakbij het strand redden. Het BPA Concessie van 2004 heeft ervoor gezorgd dat het niet interessant is om de hotels in de concessie – het pittoreske hart van De Haan – om te vormen tot appartementen. Doorgaans mag men immers maximaal twee of drie appartementen maken in een gebouw. Alleen in de strook tussen de zee en de Koninklijke Baan en op een paar plaatsen aan de zuidzijde van de Koninklijke Baan, is er geen beperking en kan men een hotel dus ongehinderd verbouwen tot een appartementsgebouw. Dat gebeurde o.m. met Hotel des Dunes. Wilfried Vandaele: “Wij willen de paar hotels die we nog hebben vlakbij de zee, behouden. De uitbaters zien immers nog steeds brood in de hotelfunctie, maar als vastgoedontwikkelaars gigantische sommen bieden om van de hotels appartementen te maken, dan bezwijken de eigenaars.” Met de herziening wou Vandaele redden wat er nog te redden valt.

Hoewel de gemeenteraad het BPA in juni 2007 voorlopig had aanvaard, bleek er in oktober 2008 niet langer een meerderheid in de gemeenteraad te zijn die het plan definitief wou goedkeuren. De procedure werd bijgevolg stopgezet. Maar Vandaele paste de regels op het gebied van de ruimtelijke ordening niet alleen streng toe, hij ging tegelijk in overleg met de diensten van Onroerend Erfgoed. Mede daardoor werden intussen tal van hotels gered: Belle Vue, Apostrophe, Beach Hotel en Hotel Astel.De familie Eereboudt renoveerde Hotel Astel.

Handelszaken bedreigd
Omdat het op heel veel plaatsen in de gemeente toegelaten is dat eengezinswoningen of gebouwen met één of twee verdiepingen vervangen worden door appartementen, komt er een zeer grote druk op de markt. Niet alleen wordt het onmogelijk voor jonge mensen om nog een betaalbare kavel te kopen, maar een groeiend fenomeen is dat ook de handelszaken verdwijnen. De prijzen van de huizen en de bouwgrond zijn in onze gemeente op 10 jaar tijd verdrie-tot verviervoudigd.
Als op de plaats waar vandaag een rijhuis of een villa staat,  appartementen mogen worden gebouwd, dan kunnen jonge gezinnen dat rijhuis of die villa niet meer kopen want de waarde van het perceel is natuurlijk veel hoger als men er appartementen op mag zetten. En er is nog steeds vraag naar appartementen als investering, als tweede verblijf, of als vaste woning voor bemiddelde mensen die hun actieve loopbaan stopzetten en aan de kust willen komen wonen. Het aantal mensen tussen de 65 en de 79 jaar is in onze gemeente op tien jaar tijd met 32% toegenomen. Het aantal mensen boven de 80 jaar is zelfs met 80% toegenomen. Vandaag is 30% van onze bevolking 65-plusser. Het aantal mensen beneden de 40 jaar is met 15% afgenomen. Die tendens zet zich door.

Ook gebouwen waarin handelszaken gehuisvest zijn, worden vaak verkocht om er nieuwbouwappartementen te bouwen. Vanuit de gemeente probeerde Vandaele dan om de eigenaars te verplichten ook in het nieuwe gebouw een handelszaak onder te brengen, maar dat is niet eenvoudig. De prijs om zo’n nieuwe handelszaak te kopen of te huren, is vaak zeer hoog want de bouwheer had er liever een duur appartement of garages van gemaakt. En als klap op de vuurpeil verbiedt de verkoper of verhuurder een hele reeks uitbatingen op het gelijkvloers. Dat wordt vastgelegd in de “basisakte” tussen de verkoper en de koper van de appartementen. Wie een duur appartement koopt, wil immers niet dat er beneden een café, een restaurant, een vishandel, een slagerij of een bakkerij komt. Het enige waar men wel mee kan leven, zijn bankfilialen of boetiekjes. “Maar daarmee maken we het levende weefsel van onze kernen kapot”, zegt Vandaele. “Kun je je De Haan of Wenduine voorstellen zonder bakkers, slagers, vishandels? Nee, maar het gaat wel die richting uit! Het aantal appartementen is in 10 jaar tijd met 23% toegenomen. Het aantal handelszaken is met 24% verminderd.”

Toen Wilfried Vandaele schepen was, riep hij voor alle nieuwe bouwaanvragen waar een handelspand door dreigde te verdwijnen, de bouwpromotor steeds bij hem. Hij drong er sterk op aan dat er een handelsfunctie zou blijven, en dat men daarbij zo weinig mogelijk handelaars zou uitsluiten. “Ik kon daarbij enkel rekenen op mijn overredingskracht, want veel mogelijkheden om ze echt te verplichten, hebben we niet in onze gemeente”, besluit Vandaele.

Gemeentelijk Structuurplan
Elke gemeente moet van de Vlaamse overheid een Gemeentelijk Structuurplan maken, waarin in grote lijnen aangegeven wordt hoe men de ruimtelijke ontwikkeling ziet. Na zijn aantreden als schepen begin 2006 werkte Vandaele dit dossier in een versneld tempo af. Na de voorlopige aanvaarding door de gemeenteraad werd het openbaar onderzoek afgesloten op 31 januari 2007. In 2007 had De Haan dus eindelijk een structuurplan!

Daardoor kan de gemeente meer beslissingen zelf nemen, zonder tussenkomst van de hogere overheden. Dat laat toe bouwvergunningen sneller uit te reiken.

Regeling voor zonevreemde woningen in recreatiegebied
Wie een huis heeft dat niet in woonzone, maar in bv. landbouwzone ligt, kreeg enkele jaren geleden mogelijkheden om dat huis binnen bepaalde perken te ver- of herbouwen. Die mogelijkheid bestaat echter niet voor zonevreemde huizen in recreatiezones (bv. aan de Vosseslag, de Groenestraat, de Wenduinesteenweg…). Aan die huizen mocht bijna niets gebeuren. Gebruik makend van nieuwe Vlaamse regelgeving, stelde Vandaele in 2007 een BPA op om die woningen extra mogelijkheden te geven.

Particuliere BPA’s of RUP’s
Zonevreemde bedrijven kunnen aan de gemeente vragen een speciaal BPA of RUP op te maken om hen toe te laten te blijven en uit te breiden. Als dat gebeurt, is dat voor de eigenaars een grote meerwaarde. De kosten hiervoor worden echter volledig door de gemeente – dus door de bevolking – gedragen. Vandaele werkte in 2007 een systeem uit dat ervoor moest zorgen dat diegenen die baat hebben bij zo’n speciaal voor hen gemaakt plan, daar ook in mee betalen. De gemeenteraad keurde de regeling goed. De bevoegde minister ging echter niet akkoord.

Handhaving
Wie zonder bouwvergunning werken uitvoert, neemt risico’s en moet niet jammeren als de gemeente de of hogere overheid optreedt. Als dat aan het gemeentebestuur werd gemeld, werd er, toen Vandaele schepen was, opgetreden.

  

CULTUUR

Cultureel aanbod
Het was Vandaeles bedoeling dat er op cultureel gebied in De Haan-Wenduine voor elk wat wils is: klassieke muziek, cabaret, toneel, moderne genres, beeldende kunsten… Hij wou in de eerste plaats de verenigingen ondersteunen die een dergelijk aanbod brengen. Daarnaast organiseert de gemeente ook zelf een beperkt aanbod aan culturele activiteiten. Die werden o.m. via een “cultuurabonnement”, dat grote kortingen verleent, aan de mensen aangeboden. Het Cultuurbeleid van Vandaele wierp vruchten af: alle voorstellingen waren zo goed als uitverkocht.

Cinema Rio
Vandaele onderhandelde dagenlang om het juridische kluwen te ontwarren dat was ontstaan tussen de uitbater van Cinema Rio in de Monicastraat en de gemeente. Uiteindelijk werd een voor beide partijen aanvaardbare oplossing bereikt. De uitbater zette de rechtszaken tegen de gemeente stop en het gebouw werd gerenoveerd. Op 10 oktober 2008 werd de gerenoveerde bioscoop heropend en de Rio bloeit als nooit tevoren.

Beelden
Reeds onmiddellijk bij zijn aantreden bracht Vandaele twee plannen tot uitvoering die af en toe de kop op staken de voorgaande jaren. In het voorjaar 2006 werd een beeld besteld van Mong De Vos, de legendarische strandjutter van de Vosseslag. Meteen werd ook beslist aan de Normandiëlaan een bronzen beeld van Einstein te plaatsen en daar een cultuur-toeristisch project rond uit te werken. In 2007 werd het stukgeslagen beeld “Moeder en kind” van Koos van der Kaaij hermaakt in een onbreekbare kunststof.
Vandaele ijverde er ook telkens voor dat De Haan mooie kunstwerken kreeg in het kader van Beaufort. Hij betreurt nog steeds dat De Haan de Windvanen van Daniël Buren niet aankocht die op het Haanse strand stonden opgesteld. Nieuwpoort kocht het kunstwerk aan.Delegatie van Cultuurraad bij model van beeld Einstein.


Marco Casagrande en Wilfried Vandaele bij de Zandworm in Wenduine (Beaufort, 2012).

Erfgoed

Einsteinwandeling
Aan het begin van de Paasvakantie 2009 plaatste De Haan op initiatief van Vandaele 10 informatieborden die vertellen over Einstein en zijn verblijf in De Haan.  De infopalen zijn gemaakt uit gerecycleerd materiaal en zullen permanent blijven staan. Vandaele schreef zelf de teksten.

Herwaarderingsplan Concessie
Op initiatief van Wilfried Vandaele werd een “herwaarderingsplan” opgesteld voor de Concessie. De wijk is beschermd als dorpsgezicht, wat betekent dat de mensen het buitenuitzicht van hun gebouw moeten bewaren en zich aan strenge stedenbouwkundige voorschriften moeten houden. Zo mogen ze in de regel geen houten tuinpanelen of carports plaatsen, moeten ze voldoende groen aanplanten, mogen ze geen PVC-ramen of deuren plaatsen. Als men schilderwerken uitvoert aan een historisch gebouw, moet men de oorspronkelijke kleuren gebruiken.
Voor onderhoudswerken in een “beschermd dorpsgezicht” kregen de mensen normaal geen premies van de overheid. Als de gemeente echter een herwaarderingsplan opmaakt en de minister keurt dat goed, dan kunnen de eigenaars en huurders wel premies ontvangen. In 2012 keurde minister Bourgeois het herwaarderingsplan goed. Er was 4 jaar aan gewerkt.

Bibliotheek

Nieuw gebouw
Op 30 december 2006 werd de nieuwe bibliotheek geopend. Er kwam een nieuw logo en de bibliotheek geeft ook onderdak aan een gloednieuwe audiovisuele afdeling (DVD’s e.d.). Wat het computersysteem voor het beheer van de collecties betreft, werd gekozen voor het provinciale systeem. Dat betekent voor de gemeente een hele besparing aangezien de provincie heel wat kosten op zich nam. Vandaele wou dat de bibliotheek niet enkel een “doos vol boeken” is, maar dat er tal van activiteiten plaatsvinden.

Strandbibliotheek
In de zomer van 2008 startte de gemeente met een “strandbibliotheek” in De Haan en Wenduine. In 2009 breidde Vandaele het initiatief uit.

Bibliotheek aan huis
In 2012  ging het initiatief “Bibliotheek aan Huis” van start. Mensen die minder mobiel zijn, krijgen boeken thuisbezorgd door vrijwilligers.

Gemeenteschool Wenduine
De gemeenteschool ’t Klavertje heeft een goede reputatie en beschikt over een actief team van enthousiaste leerkrachten en medewerkers. De schepen fungeert als hoofd van de inrichtende macht. Samen met de gemeentescholen van Damme, Sysele, Zuienkerke en Knokke-Heist behoort ’t Klavertje tot de Scholengroep Oostkant.

Overleg
Met de verschillende scholen pleegde Vandaele overleg m.b.t. buitenschoolse opvang, uren van de lessen, acties m.b.t. milieu, preventie en sport op school, enz.

Anti -rookkit
Voor alle scholen van de gemeente werd een “anti -rookkit” aangekocht, ontwikkeld door prof. G. Persoone uit De Haan. In 2008 stelde de gemeente toestellen ter beschikking om de kwaliteit van de lucht in de klaslokalen te meten.

Bezoek
Op 26 mei 2007 bezocht Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke het Medisch Pedagogisch Instituut (MPI) in De Haan. V.l.n.r.: de minister, de directeur van het MPI, W. Vandaele.

BUITENSCHOOLSE OPVANG EN SPEELPLEINWERKING
Speelplein
Sinds 2006 hoeven de ouders niet meer voor elke opvangdag apart te betalen, maar kunnen ze een 10-beurtenkaart kopen. Als ze dat doen, is de 11’ beurt gratis.
In 2009 en in 2012 werd het speelplein bij de Monicakerk helemaal opgefleurd. Elk jaar investeerde de gemeente met Vandaele als schepen trouwens een flink bedrag in de aanleg en het opfrissen van speelpleinen..

Omkadering
Sinds 2006 wordt ook in de korte vakanties (Krokus-, Paasvakantie) met jobstudenten gewerkt. Zij hebben bij voorkeur een monitorengetuigschrift. Dat geeft een betere omkadering en dus een betere kwaliteit.


Lokaal overleg kinderopvang


Kindergemeenteraad

Mallemolen
De Mallemolen is er voor de voor- en naschoolse opvang en voor opvang tijdens de vakanties. In 2008 bestond de Mallemolen 10 jaar. Het initiatief heeft zoveel succes dat er vaak wachtlijsten zijn.

Tienerwerking
In de zomer van 2009 startte Vandaele met een afzonderlijke tienerwerking voor jongeren van 12-15 jaar. Ook de 6-7 jarigen werden afzonderlijk opgevangen. De capaciteit voor de allerkleinsten in de Mallemolen werd uitgebreid.

Kinderopvang
Onder meer door de initiatiefnemers te helpen bij hun stedenbouwkundig dossier, kon Wilfried Vandaele 80 plaatsen in de kinderopvang bij maken.

JEUGD

Jeugdhuis
In januari 2007 werd Vandaele ook schepen van Jeugd. Hij was vast van plan een antwoord te bieden op de vraag van de jongeren om een jeugdhuis ter beschikking te krijgen. Op 20 december 2008 opende het jeugdhuis zijn deuren: in de kelders van het gemeentehuis, een beschermd monument.

Dit jeugdhuis moest een belangrijke schakel worden in het jeugdbeleid van de gemeente. Er gebeurde al veel voor jonge kinderen. Er is de voor- en naschoolse kinderopvang De Mallemolen, de speelpleinwerking in de vakanties, de jaarlijkse investeringen in de speelpleintjes her en der in de gemeente, de Grabbelpasactiviteiten, de kindergemeenteraad, de ontmoetingsplaats Uzus, en de werking van de jeugdbewegingen die door de gemeente wordt ondersteund.

Maar Vandaele wou ook aandacht voor de adolescenten en de “oudere jeugd”. Die vinden we in de jeugdbeweging, maar ook daarbuiten. De nieuwe Broedkasse moet een thuis zijn voor die jongeren.

In 2008 bood het gemeentebestuur ook voor het eerst de mogelijkheid aan de jeugdbewegingen om in juli en augustus een Beach Party te organiseren. Die parties zijn steeds een succes.

Fuiven?
Toen beslist werd een nieuwe sporthal te bouwen, kon Vandaele bekomen dat de oude zaal ook voor bv. fuiven van de jeugd gebruikt kan worden.

Jeugdwelzijnswerker
In 2011 nam de gemeente een jeugdwelzijnswerker in dienst, om echte problemen aan te pakken waar jongeren mee te maken hebben (drugs, geweld, werkloosheid, armoede…)

Jeugdbeweging
In de voormalige loods van de technische dienst in Wenduine kregen de Polderwolven een prachtige ruimte ter beschikking. Ze trokken er in in september 2009. De loods biedt ook plaats voor activiteiten van allerlei verenigingen. De gebouwen van de scouts werden in 2012 gerenoveerd.


INFORMATIE

Informatieblad
Het gemeentelijk informatieblad kreeg onder de verantwoordelijkheid van Vandaele in 2007 een nieuwe, meer overzichtelijke opmaak en de artikelen wonnen aan helderheid. Er werd geen publiciteit gemaakt voor politici en het aantal foto’s waarop politici voorkomen werd tot een minimum beperkt.

Website
De gemeentelijke website richtte zich vooral tot de toerist. Een hele nieuwe website werd ontwikkeld die vooral voor de inwoners bedoeld was. De site is beschikbaar sinds begin 2009.

ALGEMEEN

Verkiezingen
Op voorstel van Vandaele konden mensen van de Vosseslag een paar jaar geleden voor het eerst in hun eigen wijk naar de stembus. Op 8 oktober 2006 konden ook de inwoners van Vlissegem opnieuw in hun eigen dorp hun stem uitbrengen. Op 7 juni 2009 volgde ook Klemskerke dorp.


Grootste strandlaken ter wereld
Juist voor de start van de grote vakantie, op 29 juni 2006, werd op het strand van De Haan het grootste strandlaken ter wereld ontrold. Het laken was meer dan 500 meter lang. Het was Vandaele die dit evenement naar De Haan haalde. Hij kreeg daarvoor de steun van toenmalig minister van Toerisme Geert Bourgeois.

Kiekeboe
In 2012 vierden de Kiekeboes hun 35ste verjaardag. Ze deden dat in De Haan, met o.m. een album (“Alle eendjes”) dat zich in De Haan afspeelt. Onder impuls van Vandaele waren er tal van evenementen in het kader van 35 jaar Kiekeboe. Een speciale editie van de strip, met een extra katern over De Haan – geschreven door Vandaele – verscheen in het Nederlands, Frans en Duits. Er is ook een bijzondere verzamelaarsuitgave met de pentekeningen. Voorts was er een tentoonstelling over Kunst in de Kiekeboe-albums, een zoektocht, enz.